/site/wp-content/themes/dogalhayat_v2/img/page-heading-bg.jpg);">

Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan

 

Prof. Dr.Ahmet Gödekmerdan


ÖZGEÇMİŞ
 

  1. Adı Soyadı: Ahmet GÖDEKMERDAN
  2. Doğum Tarihi: 10.06.1963
  3. Ünvanı: Prof. Dr.
  4. Öğrenim Durumu: Erzurum-Dumlu İlkokulu ve Ortaokulu

         İstanbul Kabataş Erkek Lisesi (TÜBİTAK bursiyerli olarak)

Dogal hayat dr
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Akademik Ünvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi :     1996

Doçentlik Tarihi               :      2000                              

Profesörlük Tarihi            :      2006

 6.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

Ali RİŞVANLI-Yüksek Lisans Tezi: Farelerde Çiftleşme Sonrası Uygulanan Anti-IL-10 ve Anti-TGF-ß’nin Gebe Kalma Oranları Üzerine Etkileri

6.2. Uzmanlık, Yandal ve Doktora Tezleri

 Başak KANDİ Doktora Tezi: Psöriasis Hastalığında Adinopektin, Leptin, Apelin ve Osteopontin Düzeylerinin Araştırılması.

Mehmet ÖZDEN Doktora Tezi: Febril Nötropenili Olgularda Biyomarker Olarak Hepatosit Growth Faktör ve Proinflamatuar sitokin Düzeylerinin Araştırılması.

Ahmet ÖZKEKLİKCİ-Uzmanlık Tezi Adı: Giardia intestinalis Tanısında Mikroskobi ve Enzyme-Linked   Immunosorbent Assay Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Mustafa KAPLAN-Doktora Tezi Adı: Elazığ Yöresinde Giardiosis Prevalansının İndirekt İmmün Fluoresan Yöntemi ile Araştırılması

Türkan PATIROĞLU Yandal Tezi: Humoral immün yetmezlikli hastaların retrospektif değerlendirilmesi.

 7.Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 77 makale bulunmaktadır. (SCI, SCI Exp ve uluslararası indexlerdeki dergiler)    

     Tüm yayın ve makaleler için tıklayınız ..

 7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 Uluslararası Kongre / Katılımlı Ulusal Kongre Bildirileri : 136 bildiriyi görmek için tıklayınız ..

 7.3.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler / 54 makaleyi görmek için tıklayınız ..

 7.4  Diğer yayınlar (Kitaplar)

1-Doç.Dr. İsmet Aydoğdu, Uzm. Dr. İrfan Kuku, Uzm. Dr. Emin Kaya, Doç.Dr.Ahmet Gödekmerdan. Kan Hastalıkları Atlası.  Baskı: Sistem Ofset, Ankara, 2002.

2-Ahmet Gödekmerdan. Mycoplasma ve Ureaplasma (bölüm yazarlığı). Ed. A.Tevfik Cengiz Tıp ve Diş Hekimliğinde Genel ve Özel Mikrobiyoloji, s: 554-559 Güneş Kitabevi, 2004.

3-Ayhan Kamanlı, Ahmet Gödekmerdan. Romatolojik hastalıklarda Laboratuar Bulguları (bölüm yazarlığı) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (baskıda).

4-Ahmet Gödekmerdan, Fulya İlhan. Parazitik enfeksiyonlarda immün yatkınlığın irdelenmesi (kitap bölüm yazarlığı). Ed. Özcel M.A, Tanyüksel M, Eren H. Moleküler Parazitoloji, s: 81-94 Meta Basım, İzmir, 2009.

5-Ahmet Gödekmerdan. Major Histokompatibilite Kompleksi (bölüm yazarlığı) Eds. Yalçın AN, Köse Ş, Erbay RH. Transplant Enfeksiyonları. Can Matbaacılık, İstanbul 2011.

6-Ahmet Gödekmerdan. Can Immunology Be Used to Cure Cancer? (İmmünoloji Kanser Tedavisi İçin Kullanılabilir mi?) (bölüm yazarlığı) English version of the book “Your Amazing Immune System – How it Protects Your Body” ISBN: 978-3-00-028073-3 (Englıh  version ): Çeviri Edit. Ayşegül Atak Yücel. 2013.
7-Ahmet Gödekmerdan, Ozan Yaman. Sülükler ve Hirudoterapi (bölüm yazarlığı). Multidisipliner Yaklaşımlı Biyolojik Temelli Doğal Tedaviler-Biyoterapi. Eds.M. Tanyüksel, K. Mumcuoğlu. Parazitoloji Derneği Yayın No 25, Meta Basım, İzmir 2015.
8-Ahmet Gödekmerdan, Ali Hakan Çeşme, Mustafa Öner Küçük, Hakan Atakan. Bitki Monografları. Özel Basım.2016.
9-Ahmet Gödekmerdan. Major Histokompatibilite Kompleksi (bölüm yazarlığı) Eds. Yalçın AN, Köse Ş, Erbay RH. Transplant Enfeksiyonları. Gözden geçirilmiş 2. Basım, Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği, İzmir, 2017.


8.Projeler / 53 proje çalışmasını görmek için tıklayınız ..

9.İdari ve Danışmanlık Görevleri

İl Sağlık Müdürlüğü (1990-1991)

Anabilim Dalı Başkanlıkları (Parazitoloji, Mikrobiyoloji ve İmmunoloji 1996-2011)

Fırat Üni. Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2010-2011)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2012)

Kayseri Kamu Hastanleri Birliği Genel Sekreterliği (2012- 2018)

Sağlık Bakanlığı GETAT Bilim Kurulu Üyeliği (2010- devam ediyor)

TÜBİTAK (Tıp dergisi immünoloji makale editörlüğü, hakemlik)

TRT

Afyonkarahisar Sağlık Termal Turizm Tanıtma ve Geliştirme Derneği (ASTTAD) Danışma Kurulu Üyeliği

  1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

-Türk İmmünoloji Derneği

-Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği

-Türkiye Parazitoloji Derneği

-Sağlığı Geliştirme ve Sigara İle Mücadele Derneği

-Hidatidoloji Derneği

-Türk Tabipler Birliği

-Apiterapi Arge Derneği

  1. Ödüller

1-1980 Yılı TÜBİTAK Burs Yarışması Burs Ödülü

2-2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi En İyi Araştırma Ödülü Birincisi

3-36. Ulusal Nöroloji Kongresi En İyi Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü

4-2. International and 5. National Congress on Menopause and Osteoporosis Poster Yarışması 9.’luk Ödülü

5-Word Immunoregulation Meeting-III, Davos, Switzerland, 2009 Burs Ödülü

6-4. Tepecik Enfeksiyon Günleri Temel İmmünoloji Sempozyumu Poster Yarışması Üçüncülük Ödülü, 2011

7- European Day Of Immunology Award 2013 (By EFIS: European Federation of Immunolugical Societies IUIS: International Union of Immunolugical Societies ).

 

  1. Diğer Faaliyetleri

12.1. Mesleki Uygulamalar-Kurslar

Sağlık Bakanlığı- Dünya Sağlık Örgütü- UNICEF İşbirliğinde akut Solunum yolu Enfeksiyonları ve İshalli Hastalıkların Kontrolü Program Yöneticilerinin Yönetim ve İletişim Becerileri Semineri, 20-22 Haziran 1990, Ankara.
Sağlık Bakanlığı ve UNICEF İşbirliğinde Güvenli Annelik ve Yenidoğan Bakımı Programı Hizmet İçi Eğitim Kursu, 9-11 Ekim 1995, Kayseri.
İnfeksiyon Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı-I, 6 Mart 1998, Diyarbakır.
XVIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri- III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshopu 18-20 Mayıs 2000, Kayseri.
İmmünoloji Bölge Toplantıları – I, 22-23 Eylül 2000, Fırat Üniversitesi.
Flow Cytometri Uygulamalı Eğitimi, 11-13 Haziran 2001, İstanbul Üni. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü.
Klinik Laboratuvarlarda Standardizasyon ve Kalite Güvencesi Kursu, 4-6 Ekim 2001, Elazığ.
HLA Sistemi ve Transplantasyon İmmunolojisi Sempozyumu ve HLA Doku Tiplemesi/ Life- Match HLA/ DNA Uygulaması, 25-27 Ekim 2001, Ondokuz Mayıs Üniversitesi- Samsun.
1.Temel İmmünoloji Kursu, 5-8 Mayıs 2002, Pamukkale Colossae Hotel- Denizli.
Flow Cytometri Uygulamalı Eğitimi, 11-13 Haziran 2002, İstanbul Üni. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü.
TSE Laboratuar Kalite Yönetimi (17025 Kursu), 5-7.11.2002, Fırat Tıp Merkezi- Elazığ.
Beckman Coulter EPICS-XL MCL with SYSTEM II Software cihazının kullanıcı eğitimi, 5-7.11.2002 ve 13-15.11.2002, Fırat Tıp Merkezi Elazığ.
TSE Kuruluş İçi Kalite Tetkikleri ve İstatistiksel Proses Kontrol Kursu, 18-22 Kasım 2002, Fırat Tıp Merkezi- Elazığ.
Hematolojide Uygulamalı Hücre Kültür Teknikleri Kursu, 20-25 Ocak 2003, Karadeniz Teknik Üniversitesi-Trabzon.
III. HLA Sistemi ve Transplantasyon İmmunolojisi Sempozyumu ve Life- Match (LUMINEX) HLA Tiplemesi ve PRA tayini, 20-22 Şubat 2003, Erciyes Üniversitesi- Kayseri
Fırat Üni. Tıp Fak. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri II Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu 5-9 Temmuz 2004 Elazığ.
Rutin Genetik Tanı ve Araştırma Uygulamaları Elektronik Mikroarray ve DHPLC Teknolojisi Tanıtımı Toplantısı. 14.04.2006, Class Oteli-Diyarbakır.
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu 2008, Elazığ.
Etik Kurul Sertifikası Kursu 2009, Elazığ.
Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Uzmanlık Eğitimi Müfredat Standart ve Rotasyonların Belirlenmesi Çalıştayı. 15-17 Ocak 2010, Topkapı Palace-Antalya.
Doku tiplendirmesi ve transplantasyon immünolojisi sertifikası. 4 ay süre ile İnönü Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD. 2010 (1.6.2010-1.9.2010)-2011 (1.1.2011-31.1.2011).
Sağlıkta ve Romatizmal Hastalıklarda Trozin Kinaz İnhibitörleri. VII. Ankara Romatoloji Sempozyumu 12 mart 2011 Hilton Otel- Ankara.
Flow-cytometri cihazı (Accuri-SACEM) manipulasyon kursu. Bilkent Üni. Fen Fak. 21-22. Haziran 2011.
Türkiye Bilimler Akademisi II. Kök Hücre Kursu ve VI. Kök Hücre Sempozyumu 24-25 Haziran 2011 Ankara Üni. Tıp Fak. Morfoloji Binası Sıhhiye-Ankara.
 Doku Tiplendirmesi (Organ nakli öncesi doku uyum testleri) İnönü Üni. Turgut Özal Tıp Merkezi, Malatya.
 Sağlık Turizmi Personelinin İngilizce Eğitimi 1-16.6.2015 Kayseri.
“Sağlık Bakanlığı ve Ankara Üni. İşbirliği ile Düzenlenen Tüm Yönleriyle TİG” Temalı 1.TİG Kursu. Ankara 9-10 Eylül 2015.
Hastanelerde Etkin Yönetim ve Beceri Geliştirme Eğitimi (ORAN Kalkınma Ajansı ve Kayseri Kamu Hast. Bir. Gen. Sek. Tarafından düzenlenen). 12-15/10/2015.
Tıbbi Laboratuvar Uzmanları Denetçi Eğitimi (Sağlık Bakanlığı Sağlık Hiz. Gen. Müd. Tıbbi Lab. Hiz. Dai. Başk. Tarafından verilen). Ankara, 5 Nisan 2016.
Bilgi Güvenliği, SOME ve SBA Eğitimi (Sağlık Bakanlığı Sağlık Bil Sist. Gen. Müd. Tarafından verilen) Ankara, 22-24 Mayıs 2017.
 Bilirkişilik Temel Eğitimi (Adli ve idari yargı davalarında bilirkişilik) Erciyes Üni. ERSEM, 2017, Kayseri.

 12.2.Dergi Editörlük veya Hakemliği:

Turkish Journal of Medical Science (TÜBİTAK) İmmünoloji Makale Editörlüğü ve hakemlik
Türk Hijyen ve Deneysel Bilimler Dergisi hakemlik
AMJ (Ankara Medical Journal) hakemlik
Fırat Tıp Dergisi hakemlik